PODCAST

Chào mừng bạn dến với Adele Doan Podcast. Mỗi số podcast là những chia sẻ ngắn của mình về cuộc sống. Đôi khi mình cũng mời một số khách mời lên podcast để cùng trò chuyện.