NHẪN

Khai bút đầu năm nay muốn gửi tặng mình và mọi người từ nhẫn để.

Kiên nhẫn với chính mình. Đến món ăn cũng cần có công thức và quy trình. Mọi thứ sẽ diễn ra nếu bạn tạo đủ điều kiện cho những yếu tố cần thiết để nó diễn ra. Know your timeline, trust the process.

Kiên nhẫn với người khác. Người mạnh là người ảnh hưởng bằng lý lẽ và chân lý chứ không phải áp bức và thao túng. Mỗi cá nhân đều bình đẳng trong mọi mối quan hệ. Và bạn đôi khi may mắn hơn nhiều người.

Kiên nhẫn với đội nhóm. Quá trình phát triển dự án/sản phẩm luôn có nhiều giai đoạn. Tuỳ thuộc vào giai đoạn và mô mình của dự án sẽ phù hợp với nhân sự khác nhau. Để kiên nhẫn hơn thì hãy nhìn vào progess thay vì end goal. Không có sản phẩm tốt nhất, chỉ có sản phẩm luôn thay đổi.

Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *